Przedsiębiorcy

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 


Aktualności

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DPR 
 
Przedsiębiorcy


Dotacje dla przedsiębiorcówAgencja Rozwoju Pomorza, wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Instytucją Pośredniczącą II stopnia RPO WP, odpowiadać będzie za środki unijne służące wsparciu przedsiębiorczości w województwie pomorskim.


   
ARP wdrażać będzie działania Osi Priorytetowej I "Rozwój i Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), z wyłączeniem działania 1.3. "Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP".

 

Agencja odpowiedzialna będzie m.in za organizację naboru i oceny wniosków oraz informowanie beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych.

W ramach Osi Priorytetowej 1 Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizować będzie zadania dotyczące następujących działań:


Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa.
Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.
Działanie 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości.
Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych.
Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.
Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.
Działanie 1.6. Promocja gospodarcza regionu.
Poddziałanie 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu.
Poddziałanie 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

 

 

Więcej informacji:
Katarzyna Duda tel. 58 32 33 236, informacje@arp.gda.pl


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/ Budynek A3

80-387 Gdańsk

tel.: 58 32 33 100
faks: 58 30 11 341
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.plPublikujący: Maciej Grzywacz, data publikacji: 2009.03.12 12:22