JESSICA

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 


Aktualności

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DPR 
 
JESSICA 
 
Aktualności


Podpisano Umowy Operacyjne w ramach Inicjatywy JESSICA. 

13 października 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy, na mocy których Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Ochrony Środowiska zostali menedżerami Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Dugą stroną umowy jest Europejski Bank Inwestycyjny - zarządzający Funduszem Powierniczym JESSICA w województwie pomorskim.
 
W wyniku podpisania Umowy zostaną utworzone dwa Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwie pomorskim.
  • FROM dla miast na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) będzie zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Bank Ochrony Środowiska będzie menadżerem FROM dla pozostałych miast województwa pomorskiego. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich będą dokonywać zwrotnych inwestycji w Projekty Miejskie.

 

Co oznacza podpisanie umów z Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich

 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. będą inwestowały w projekty dotyczące rozwoju obszarów miejskich. Środki będą inwestowane w projekty miejskie w sposób zwrotny, np. pożyczek.

 

Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizację projektów

 

Dla beneficjentów przeznaczono ponad 220 mln zł.

 
 
Jakie projekty będą realizowane:
 
  • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo - technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości;
  • projekty polegające na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych i przyportowych, mieszkaniowych, usługowych);
  • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (w tym m.in. obiektów sportowych, kongresowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów;
  • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrach miast m.in. poprzez wyłączenie ich z ruchu kołowego, budowę parkingów wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą;
  • budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu trolejbusowego, autobusowego i szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju) oraz punktowej infrastruktury transportu zbiorowego w obszarach regionalnych węzłów integracyjnych;
  • kompleksowa termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, połączona również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudową źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii;
  • likwidacja istniejących systemów ogrzewania węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów ciepłowniczych;
  • rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
 

Przedsięwzięcia mogą być realizowane w miastach województwa pomorskiego.

 
Kto może skorzystać z pomocy:
 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia;

2) Szkoły wyższe;

3) Jednostki naukowe;

4) Instytucje kultury;

5) Kościoły i związki wyznaniowe;

6) Administracja rządowa;

7) Instytucje otoczenia biznesu;

 Do pobrania:

1. Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie pomorskim
2. Optimizing JESSICA investment strategies:Poland as a leader in EU urban transformation policies
3. Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w Województwie Pomorskim
4. Oferta BOŚ Bank SA.
5. Oferta BGK


 


 Publikujący: Maciej Grzywacz, data publikacji: 2011.10.03 15:31