RPO WP 2007-2013

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 


Aktualności

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DPR 
 
RPO WP 2007-2013 
 
Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczneNajwiększe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych


Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko zamieszczono dokument "Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych".

 

Z uwagi na fakt, iż podczas kontroli realizacji projektów finansowanych z RPO WP 2007-2013, najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są te wynikające z niepoprawnie przeprowadzonej procedury przetargowej, ww. dokument może być dodatkowym narzędziem prawidłowego zarządzania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Dokumenty do  pobrania:

 

1. Wytyczne IZ RPO WP 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro współfinansowanych ze środków UE w ramach RPO WP 2007-2013

  Plik PDF 366 KB

 

2. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) – stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.

  Plik PDF 833 KB 

3. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 161, poz. 1078)
   Plik PDF 32 KB

4.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych) (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)
   Plik PDF 3 MB


5. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych) (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
   Plik PDF 127 KB

6. Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 13 marca 2008 r.

  Plik PDF 104,70 KB 

 

 

Poniżej IZ RPO WP 2007-2013 zamieściła następujące dokumenty:
-  Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia
- Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

IZ RPO WP 2007-2013 zaleca zapoznanie się z powyższymi dokumentami i stosowaniem zaleceń w nich zawartych przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.


1. Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

 Plik PDF 71,0 KB

 

2.Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 Plik PDF 534 KB

 

Powyższe dokumenty zawarte są również na stronie UZP


Korekty finansowe

 

Obowiązek dokonywania przez Państwa Członkowskie korekt finansowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy UE wynika z art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (w odniesieniu do perspektywy finansowej 2004-2006) oraz art. 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007-2013).

"Taryfikator", zawierający wyrażone procentowo wielkości korekt finansowych przypisane konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych oraz metodologię obliczania kwot tychże korekt, służyć ma koordynacji i ujednoliceniu sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych. W dokumencie przyjęto podstawowe założenie, zgodnie z którym wskazane poziomy korekt powinny znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych przypadków naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych, w których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty. Jeżeli natomiast oszacowanie kwoty nieprawidłowości jest możliwe, wielkość korekty powinna być równa ww. kwocie.

 

 

Do pobrania:


Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.


1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja 2014 r.)

     Plik PDF 106 KB

2. Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja 2014 r.)

     Plik PDF 136 KB

 

 

Poprzednie wersje dokumentów:

 

Dla umów o dofinansowanie zawartych od 14 listopada 2012 r. – miała zastosowanie znowelizowana wersja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych

 

1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

      Plik PDF 85,7 KB

2. Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

      Plik PDF 152 KB

 


IZ RPO WP 2007-2013 przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 6 umowy o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązali się do przekazywania Instytucji Zarządzającej lub innym upoważnionym podmiotom dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 4, a w szczególności:

1. Przekazywania do Instytucji Zarządzającej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym albo treści ogłoszenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2 kodeksu cywilnego, niezwłocznie po podaniu go do informacji publicznej,

2. Przekazywania do Instytucji Zarządzającej uwierzytelnionych kopii umów i aneksów
do umów z wykonawcą, niezwłocznie po ich zawarciu.

 

 

 


►  Adobe Reader -  Strona, z której można pobrać program obsługujący pliki .pdf

 Publikujący: Anna Południewska-Żywna, data publikacji: 2009.03.16 12:01